top of page

תנאי שימוש

כללי

1. לה קוליברי www.la-colibri.com הינו אתר אינטרנט, המוכר מוצרים שונים (להלן: "המוצרים") ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י קוליברי שותפות כללית הפועלת כעוסק מורשה מס' 558515359 (לרבות כל מי מטעמה, להלן: "השותפות").

2. השותפות מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף ובהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון") (בכל מקום בתקנון בו נכתב "השותפות" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך).

3. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה או זכר, לפי העניין, שימוש כאמור נעשה לצורכי נוחות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים.

4. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין השותפות לבין המשתמשות באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכימה למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

5. מכירת המוצרים באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי) ומכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת כאמור תהיה כפופה לקבלת לאישור השותפות מראש ובכתב.

6. השותפות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, שייגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, ו/או משימוש כלשהו במוצרים לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, בכפוף לכל דין. הנוסח האחרון כפי שהינו מופיע באתר הינו הנוסח המחייב.

8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר ו/או המופיע באתר, יגברו הוראות תקנון זה; השותפות עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות, בתום לב והשותפות לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

9. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לשותפות. למען הסר ספק, השותפות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. השותפות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

10. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, השותפות תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט גישת משתמשת אשר, ביצעה ו/או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בשותפות ו/או במוניטין שלה, ו/או ברישומים האלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר.

11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה לרבות תוקפו ופרשנותו ו/או של איזו מהוראותיו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז תל אביב בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות דין קוגנטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.

12. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של השותפות (באמצעות פרטי הקשר המפורטים באתר). השותפות תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

אופן השימוש באתר

13. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.

14. "משתמש/ת" או "לקוח/ה" באתר הנה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצעת רכישה, מבקרת, גולשת ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, מכשיר סלולרי או בכל דרך אחרת.

15. כל משתמשת מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לשותפות ובין אם לצד ג'.

2. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

3. לא לבצע כל שימוש ו/או פעולה באתר בניגוד להוראות תקנון זה. 
4.תנאי לרכישה באתר - כי הרוכש מצהיר שהינו מעל גיל 17.

16. המשתמשת רשאית לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

17. המשתמשת באתר מצהירה כי הנה מקבלת את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכימה לנהוג על פיהם.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

18. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי לרבות בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את השותפות, ובכל מקרה השותפות לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי השותפות תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

19. השותפות לא תהיה אחראית לסטיות/שינויים לא מהותיים בין הצבע ו/או המידות ו/או הטקסטורה של המוצרים המופיעים באתר לבין המוצרים שיסופקו ללקוחות בפועל.

20. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני השותפות. השותפות אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

21. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואלא אם צוין אחרת, הם אינם כוללים דמי משלוח.

22. השותפות משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: "המחירים") עם זאת, המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. 

23. השותפות רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.

 24. השותפות רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. השותפות תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

25. מובהר כי מחיר כל עסקה יקבע לפי המחיר החל בעת סיום תהליך הזמנה וזאת על ידי ביצוע תשלום סופי והנפקת אישור הזמנה על ידי השותפות, ומובהר בעניין זה כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה (לרבות אם וככל שמוצר מסוים הוסף לעגלת הקניה בחנות האתר), בין אם בשל סיומו של מבצע שחל ביחס למחיר כאמור ו/או אם מחיר כאמור שונה על ידי השותפות בהתאם לאמור לעיל, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, השותפות לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

26. אלא אם צוין במפורש ובכתב על ידי השותפות אחרת, לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר. בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים (קוד מימוש) המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים שחלה לגביהם הנחה אחרת. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים שיחולו באתר יהיו כפי שיפורט ביחס לאותם קופונים ו/או מבצעים עם פרסומם. מובהר כי, במקרה של החזרת מוצר שנרכש בהנחה או הטבה או תוך שימוש בקופונים מכל סוג (בהתאם להוראות תקנון זה), הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה בלבד, ובשום מקרה לא יינתן החזר על קופונים (קוד מימוש).

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

27. ביצוע הזמנות באתר יכול שתעשה על ידי משתמשות שנרשמו לאתר או משתמשות שלא נרשמו לאתר.

28. לקוחה תרשום את עצמה לאתר פעם אחת בלבד, באמצעות יצירת חשבון אחד. השותפות שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

29. בטרם הרכישה באתר הנך נדרשת למלא את טופס ההזמנה, עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה") מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר.

 30. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוחה המזמינה בלבד. השותפות לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

31. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. השותפות שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

32. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד; הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל המזמינה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן, המזמינה תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו

33. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמינה (כפי שפורט בטופס ההזמנה) מסמך המכיל את פרטי העסקה (להלן: "מסמך פרטי העסקה").

34. במקרה ומסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוחה  תפעל ללא דיחוי ליידע את השותפות על כך.

35. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר ביחס לתוכן פרסומי. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של השותפות. 

36. מובהר כי להבדיל משליחה של תוכן פרסומי כאמור לעיל, שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

 

ביטול עסקה על ידי המשתמשת באתר

37. לקוחה תהיה רשאית לבטל את עסקה שבוצעה באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק") וכמפורט להלן:

1. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת ההזמנה, מיום קבלת מסמך פרטי העסקה או מיום קבלת המוצר על ידי הלקוחה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מבינהם.

2. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין השותפות לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). השותפות תהיה רשאית לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.

3. בהתאם לחוק, הלקוחה רשאית לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; באמצעות בקישור ייעוד לביטול הזמנות המופיע באתר כמפורט וזאת בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוחה לפרט את שמה ומספר הזהות שלה, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה.

4. אם סופק המוצר ללקוחה, חלה על הלקוחה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות בכתובת סמטת הגפן 34, מושב בורגתה. מוסכם כי הלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא. השבת המוצר אל מחסני השותפות ובמצב כמפורט לעיל הינה תנאי לביטול העסקה ולהשבת התשלום ללקוחה.

5. מוסכם בין הצדדים כי בעת ביטול הזמנה הלקוחה תחויב: (1) באם בוצעה כבר העסקה בחברת האשראי, תחויב הלקוחה בעמלת חברת האשראי עבור העסקה ועבור ביטולה, (2) בתשלום מלא בגין דמי משלוח, לפי המחירון של חברת השליחויות, וזאת גם אם טרם קיבלה את המוצר ו/או שלא בוצע על ידי האתר חיוב בגין דמי משלוח ביחס לעסקה הרלוונטית אך המוצר כבר נשלח ללקוחה. וכן, במידה והחנות תזדקק למשלוח נוסף להחזרת המוצר אליה, תחויב הלקוחה גם בעבור המשלוח החוזר, ו- (3) בכפוף להוראות החוק, השותפות תהיה רשאית לגבות מהלקוחה בנוסף לתשלומים הנ"ל גם דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

6. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של השותפות לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

7. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: (1) מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ו- (2) מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

8. החזר כספי יינתן בהתאם לחוק; כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

9. השותפות אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או השותפות לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

10. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לשותפות אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

11. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר השותפות, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. תודיע על כך הלקוחה לשותפות בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.

ביטול עסקה ע"י השותפות ו/או האתר

השותפות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

38. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

39. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

40. אם לדעת השותפו ו/או האתר בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי השותפות ו/או האתר;

41. כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לשותפות וכבר חלף המועד לתשלומו;

42. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר לרבות לעניין המשלוח;

43. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

44. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;

45. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;

46. כאשר קיים חשש, מצד השותפות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

47. מבלי לגרוע מאמור לעיל, השותפות תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

48. השותפות תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום עבור אותו מוצר בלבד.

49. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, בין השעות 08:00--17:00.

50. השותפות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.

51. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית) או באמצעות איסוף עצמי ממחסני השותפות בתיאום מראש בלבד ובמועד שיתואם עם השותפות.

52. במידה והמשלוח יתבצע באמצעות שליח "עד הבית", השליח יגיע לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה תוך 5 ימי עסקים מיום העסקים הבא, חוץ מאזורים גאוגרפיים חריגים אליהם יבוצע המשלוח תוך 8 ימי עסקים: ישובי רמת הגולן וגבול הצפון, ישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח וישובי הערבה, מרגע אישור ההזמנה בחברת האשראי ובימי עסקים בלבד (במידה ומועד המשלוח יוצא ביום שאינו יום עסקים, יתקבל המשלוח במהלך יום העסקים הבא) בין השעות 8:00 ל-19:00. ככל ויבוצע שינוי בהזמנה בהתאם לדרישת הלקוח (שינוי בתוכן ההזמנה, בכתובת המשלוח וכיוצ"ב) אין השותפות מתחייבת לאספקת המוצר בתוך 2 ימי עסקים. על אף האמור לעיל, מובהר כי מועד האספקה שיחול ביחס למוצרים אשר צוין לגביהם באתר כי הם פריטי “Pre-Order” או שקיים לגביהם מועד אספקה מאוחר יותר, יהיה בתוך 60 ימי עסקים או בהתאם למועד האספקה הספציפי שצוין לגביהם (לפי המאוחר). בנוסף לאמור, מובהר כי בתקופות עומס, לרבות בשל חגים ו/או סיילים, עשויים לחול עיכובים ו/או שינויים במועדי המשלוח הנ"ל, ובמקרים כאמור, אף שהשותפות תעשה את מיטב המאמצים לספק את המוצרים בהקדם האפשרי, לא תחול עליה כל אחריות לעיכובים ו/או שינויים כאמור.

53. עיכוב מסירת משלוח בשל סיבה הקשורה בלקוח המזמין לא יבוא במניין הימים למסירת החבילה

54. בעת שימושכם באתר אתם מאשרים כי במידה ואינכם בבית, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל ובמקרה זה השותפות לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

55. השותפות אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. 

56. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוחה הודעת אימות.

57. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח; שילוח ליעדים מסוימים עשוי להיות לא אפשרי או כפוף לתוספת תשלום, הכל בהתאם למחירון ולנהלי חברת השילוח.

58. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, השותפות תיצור קשר עם הלקוחה ותוודא מולה האם ברצונה לבטל את העסקה במלואה ו/או רק את הפריט החסר, במידה והלקוחה תבחר לבטל את כל העסקה, היא לא תחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, השותפות לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לשותפות ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

59. דמי משלוח יהיו כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

60. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") שייכים לשותפות.

61. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם השותפות התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

62. המשתמשת מתחייבת שלא לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של השותפות, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.

63. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: דומיין, סימני המסחר, שם האתר ("קוליברי" ו/או "לה קוליברי" ו/או "La Colibri" ו/או “Colibri”) לרבות  מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, אייקונים, סימני מסחר, Know How, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של השותפות ו/או השותפות הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

פרטיות ואבטחת מידע

64. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן: "המידע"):

1. מידע שאת מוסרת לאתר באופן אקטיבי באמצעות רישום לאתר ו/או מילוי טופס הזמנה ו/או בכל אופן אחר. הנרשמת לאתר מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע הנמסר על ידה;

2. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר;

65. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

66. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי, ניתוח ומחקר וכד'.

67. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך תפעול האתר ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי השותפות ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

68. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של השותפות ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. בהתאם לכל דין משתמשת רשאית לדרוש מהשותפות בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.

69. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לשותפות על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

71. השותפות תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך שימוש יעיל באתר.

72. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

73. ביצוע תשלומים באתר על ידי הקלדת מספר כרטיס אשראי וסליקתו מתבצעת על ידי ספק צד שלישי של האתר ובאופן מוצפן ומאובטח ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי השותפות ו/או בידיה; במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, השותפות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות אל השותפות בפרטים הבאים:
טלפון: 050-846-7317

אימייל: lacolibri.office@gmail.com

נציגי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, תהליך הרכישה באתר, המוצרים ובכל שאלה אחרת הנוגעת לפעילות האתר.

bottom of page